Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

 

Wat doet de schoolraad?

 

Advies

De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle thema's waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft. Het schoolbestuur geeft binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

 

Overleg

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school. Het schoolbestuur legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 

 • de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bv. samenwerking rond

 • verkeersveiligheid, milieu…

 • het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd

 • het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing

 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten

 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement

 • infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd

 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…

 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bv. drankautomaten,

 • schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…

 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;

 

Hoe is de Schoolraad samengesteld?

De schoolraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de onderliggende raden: Ouderraad en

Pedagogische raad. De samenstelling van de schoolraad moet om de 4 jaar gebeuren. Vanaf 1 april 2017 is de Schoolraad samengesteld uit volgende personen:

 

 • Faye Stevens– voorzitter Schoolraad – afgevaardigde Ouderraad – mama van Flo O5 

 • An Marischal – secretaris Schoolraad – afgevaardigde Ouderraad – mama van Moïra

 • Carine VAN OVERTVELDT – directrice Kleuterschool

 • Carine VERVAET – afgevaardigde Pedagogische Raad

 • Annemie VAN DE VYVER – afgevaardigde Pedagogische Raad wordt vervangen door Inge BALLIAUW

 • Wies TRUYMAN – afgevaardigde lokale gemeenschap

 • Rita VAN MIEGHEM – afgevaardigde lokale gemeenschap

 

Informatie en communicatie

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

Verslagen

Verslag schoolraad van 30/03/17

Verslag schoolraad van 12/06/17

Verslag schoolraad van 09/10/17

Verslag schoolraad van 06/02/2018

Verslag schoolraad van 14/06/2018

Verslag schoolraad van 27/09/2018

Verslag schoolraad van 11/02/2019

Verslag schoolraad van 20/06/2019

Verslag schoolraad van 17/09/2019

Verslag schoolraad van 25/06/2020

Verslag schoolraad van 17/09/2020

Verslag schoolraad van 24/06/2021